Drukuj
17. 11. 21
Utworzono: 21 listopad 2017

POSTĘPOWANIE NR ELK/24/2017

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - doc.  zał nr 2

    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -pdf.

4. Formularz ofertowy doc.- zał nr 1

    Formularz ofertowy pdf

5. Wzór zamówienia dostawy zał nr 5

6. Wzór umowy IPU zał nr 3

7. Wykaz wykonanych dostaw - doc

    Wykaz wykonanych dostaw - pdf

8. Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej