16. 09. 29
Odsłony: 6495

Odbiór odpadów komunalnych możliwy jest od firm, instytucji, zakładów pracy itd. z tych gmin, które nie objęły odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązująca Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych proponujemy pojemniki o pojemności: 120, 240, 360, 660, 1100 litrów oraz kontenery KP7 o pojemności 7 m3.

Do odbioru odpadów selektywnie zbieranych proponujemy:

  • pojemniki o pojemności 120, 240, 360, 660, 1100 litrów w odpowiednich kolorach pojemnika lub klapy:
  • pojemnik żółty /klapa żółta/ - plastik, papier
  • pojemnik zielony /klapa zielona/ - szkło
  • pojemnik brązowy - odpady biodegradowalne

worki plastikowe w odpowiednich kolorach o pojemności około 80 -100 litrów:

  • worek niebieski – papier
  • worek zielony – szkło
  • worek żółty - plastik