16. 10. 12
Odsłony: 7113

Szanowni Państwo              

     ELKOM Spółka z o.o. ma przyjemność przedstawić ofertę na zarządzanie  Państwa nieruchomością.
Jesteśmy firmą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zarządzania budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi.
W chwili obecnej zarządzamy ponad 3 970 mieszkaniami , 50 lokalami użytkowymi, 430 garażami , 440 stanowiskami postojowymi o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 231 150 m2.

W Opolu zarządzamy m.in. budynkami przy ul. Andersa, Al. Przyjaźni, Al. „Solidarności”, Armii Krajowej, Budowlanych, Chmielowickiej, Chocimskiej, Domańskiego, Grunwaldzkiej, Jagiellonów, Kieleckiej, Kołłątaja, Koszalińskiej, Kośnego, Krzemienieckiej, Koszyka, Konsularnej, Katowickiej, Kasprowicza, Korneckiego, Kościuszki, Książąt Opolskich, Krakowskiej, Krzanowickiej, Licealnej, 1-go Maja, Małej Panwi, Mickiewicza, Niedziałkowskiego, Oleskiej, Oświęcimskiej, Ozimskiej, Pankiewicza, Piotrkowskiej, Podkowińskiego, Piotra Michałowskiego, Powstańców Śląskich, Popiełuszki, Prusa, Rejtana, Rynek, Rzeszowskiej, Srebrnej, Sieradzkiej, Szczeszyńskiego, Tarnopolskiej, Wiejskiej, Wrocławskiej, Wygonowej, Zapolskiej, Źródlanej.

 

Firma nasza dysponuje wykwalifikowanymi w wielu specjalnościach pracownikami, przygotowanymi do obsługi nieruchomości w pełnym zakresie. Oferta obejmuje więc obsługę administracyjną, księgowo-finansową oraz techniczno- eksploatacyjną nieruchomości.

            O naszej fachowości, jakości i solidności świadczy :

 • ponad dwudziestoletnia praktyka w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi,
 • zatrudnianie licencjonowanych zarządców,
 • coroczne zwiększanie obszaru zarządzania o kolejne wspólnoty mieszkaniowe,
 • wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę 1.230.000,- zł PLN
  (ustawowo wymagane tyko na kwotę 50.000,- Euro).

Fakt zarządzania tak znacznym zasobem umożliwia nam zapewnienie szerokiego zakresu usług, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich stawek wynagrodzenia za zarzadzanie.

            Ze swojej strony zapewniamy profesjonalny sposób zarządzania, pełną przejrzystość i wiarygodność rozliczeń finansowych,  prowadzenie gotowości całodobowego pogotowia technicznego, ścisłą współpracę z zarządami wspólnot w przypadku zlecenia nam wyłącznie administrowania (zarządzania).
Jesteśmy przygotowani zarówno sprzętowo jak i organizacyjnie do tego, aby część prac niezbędnych do funkcjonowania wspólnot wykonywać we własnym zakresie np. usługi remontowe, przeglądy techniczne, nadzory inspektorskie, zlecony dodatkowy wywóz odpadów, wynajem sali narad.
Natomiast prace konserwacyjno-remontowe branż : instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, utrzymanie terenów zielonych, okresowe przeglądy budynku wykonujemy w zależności od wolnych mocy przerobowych siłami własnymi lub w drodze zlecenia.

Spółka Elkom w ramach pomocy nowopowstającej Wspólnocie może w początkowym okresie działalności przesunąć terminy płatności o 1-2 miesiące za wykonywane przez swoje służby prace.
            Podejmujemy się,  zależnie od woli wspólnoty mieszkaniowej, zarządzania lub zarządzania z pełnieniem pełnego zarządu wspólnoty mieszkaniowej , gdzie prowadzimy czynności zarządu zwykłego zgodnie z Ustawą o własności lokali. Pełen zarząd jest nam powierzany przez właścicieli w obecności notariusza zgodnie z Art. 18 ustawy o własności lokali. Przy wyborze przez członków wspólnoty zarządu zgodnie z Art. 20 ustawy o własności lokali , złożonego z jednego lub kilku właścicieli, prowadzimy zarządzanie (administrację). Proponowana cena za zarządzanie waha się w granicach od 0,45-0,75 zł za 1 m2 powierzchni  lokali mieszkalnych lub użytkowych. Pozostałe zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości ( utrzymanie czystości, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna części wspólnej, itp... ), media i usługi dostarczane do lokali ( ogrzewanie mieszkań, dostawa zimnej i ciepłej wody, odbiór ścieków ) oraz wpłaty na  fundusz remontowy uchwalane są przez Wspólnotę i rozliczane wg przyjętych Regulaminów Rozliczeń Wspólnoty i wnoszone przez właścicieli na rachunek bankowy wspólnoty.Czynności zarządcy z pełnieniem pełnego Zarządu są podane w załączniku nr 1, a zarządcy w nr 2 do oferty. Zakres pozostałych prac i  usług oraz zasady wynagrodzenia są zawarte w załączniku nr 3 do oferty. Przedstawiony w załącznikach  zakres usług świadczonych przez firmę ELKOM, możecie Państwo dowolnie wybrać. Zakres usług, treść umowy o zarządzanie mogą być przedmiotem negocjacji. Oferujemy również możliwość pomocy w zorganizowaniu zebrania właścicieli udostępniając nieodpłatnie przygotowaną salę konferencyjną w naszym budynku przy ul. Piotrkowskiej 17 w Opolu.
Pomagamy uzyskiwać środki preferencyjnych kredytów w zakresie robót termo renowacyjnych.
Wybór wykonawcy na realizację robót remontowych odbywa się w trybie konkursu ofert w konsultacji z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub Radą Wspólnoty.
Zbieranie ofert odbywa się w zależności od potrzeb, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych źródeł i środków takich jak ogłoszenia w prasie i internecie, zebranie ofert od firm współpracujących z ELKOM-em przy realizacji różnorodnych robót ogólnobudowlanych od szeregu lat a także możliwość wskazania wykonawcy przez właścicieli członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
            Mamy nadzieję, iż rozważycie Państwo naszą ofertę przy wyborze firmy, która będzie zarządzała Państwa budynkiem. Jesteśmy przekonani, że jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, spełnimy Państwa oczekiwania.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.77/ 400 82 13 /605 825 940 (Joanna Grajcar) lub pod nr tel.77/ 400 82 14 / 609 088 231 (Jan Fijałkowski) bądź  drodze osobistego kontaktu w biurze firmy przy ul. Piotrkowskiej 17 w Opolu.

Załącznik nr 1

WYKAZ  PRAC  ZARZĄDCY WRAZ Z PEŁNIENIEM ZARZĄDU ( w przypadku powierzenia pełnienia Zarządu przy udziale notariusza zgodnie z art. 18 U.W.L.)                               

 1. Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed wszelkimi sądami, instytucjami i organami, w tym podatkowymi.
 2. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i wykazu właścicieli nieruchomości.
 3. Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty. Prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy.
 4. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu ponoszonych kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat na fundusz remontowy oraz opłat z tytułu usług świadczonych na rzecz poszczególnych lokali (media). Powiadamianie właścicieli o zmianach opłat związanych z świadczeniem usług na rzecz poszczególnych lokali.
 5. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i wpłat na uchwalony fundusz remontowy oraz innych należności z tytułu pożytków z   nieruchomości w postępowaniu upominawczym oraz do etapu przygotowania dokumentów  dochodzenia spraw przed Sądem (bez pozwu). Zlecanie kancelarii prawniczej prowadzenia  postępowania procesowego i egzekucyjnego za oddzielną opłatą. Naliczanie odsetek ustawowych od  przeterminowanych należności.  
 6. Regulowanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że pokrywane są one bezpośrednio przez właścicieli.
 7. Zapewnienie ubezpieczenie budynku i prowadzenie spraw likwidacji szkód.
 8. Zwoływanie zebrań właścicieli, obsługa kancelaryjno-dokumentacyjna tych zebrań.
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządcy najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego Wspólnoty.
 10. Przygotowywanie projektów rocznego planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) oraz sprawozdań z wykonania tego planu.
 11. Zapewnienie i kontrola utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości i chodnika przed nieruchomością, poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom za odrębnym wynagrodzeniem.
 12. Zapewnienie i kontrola dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków poprzez zawarcie stosownych umów.
 13. Zapewnienie i kontrola usług kominiarskich poprzez zawarcie stosownych umów.
 14. Zapewnienie i kontrola bieżących konserwacji i napraw budynku i instalacji należących do części wspólnej oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, jak windy i anteny poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 15. Zapewnienie prowadzenia świadczenia gotowości i całodobowego pogotowia technicznego na wypadek zdarzeń awaryjnych poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 16. Organizowanie, nadzór nad wykonawstwem i rozliczanie robót remontowych na nieruchomości wspólnej poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 17. Wyrażanie zgody na zmiany budowlane i instalacyjne dotyczące nieruchomości wspólnej.
 18. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz archiwizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 19. Organizowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, okresowych kontroli oraz przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne. Zarządca może zlecić wykonanie tej usługi innym podmiotom lub wykonać je siłami własnymi za odrębnym wynagrodzeń.

Załącznik nr 2

WYKAZ  PRAC  Zarządcy(administratora) (w przypadku pełnienia Zarządu przez przedstawicieli wspólnoty zgodnie z Art.20 U.W.L)                                   

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i wykazu właścicieli nieruchomości.
 2. Prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy
 3. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu ponoszonych kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat na fundusz remontowy oraz opłat z tytułu usług świadczonych na rzecz poszczególnych lokali (media ). Powiadamianie właścicieli o zmianach opłat związanych z świadczeniem usług na rzecz poszczególnych lokali.
 4. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i wpłat na uchwalony fundusz remontowy oraz innych należności z tytułu pożytków z nieruchomości w postępowaniu upominawczym oraz do etapu przygotowania dokumentów   dochodzenia spraw przed sądem ( bez pozwu). Zlecanie kancelarii prawniczej prowadzenia  postępowania procesowego i egzekucyjnego za oddzielną opłatą, po decyzji Zarządu Wspólnoty. Naliczanie odsetek ustawowych od  przeterminowanych należności.
 5. Regulowanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że pokrywane są one bezpośrednio przez właścicieli.
 6. Przekazywanie Zarządowi wynagrodzenia w terminach i na zasadach określonych w uchwale właścicieli lokali.
 7. Zapewnienie ubezpieczenie budynku i prowadzenie spraw likwidacji szkód.
 8. Zwoływanie na wniosek Zarządu zebrań właścicieli, obsługa kancelaryjno-dokumentacyjna tych zebrań.
 9. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bez sprawozdania Zarządu) najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego Wspólnoty.
 10. Przygotowywanie projektów rocznego planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) oraz sprawozdań z wykonania tego planu.
 11. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości i chodnika przed nieruchomością, poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 12. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków poprzez zawarcie stosownych umów.
 13. Zapewnienie usług kominiarskich poprzez zawarcie stosownych umów.
 14. Zapewnienie bieżących konserwacji i napraw budynku i instalacji należących do części wspólnej oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, jak windy i anteny poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 15. Zapewnienie prowadzenia świadczenia gotowości i całodobowego pogotowia technicznego na wypadek zdarzeń awaryjnych poprzez zlecenie wykonania tej usługi innym podmiotom lub własnymi siłami za odrębnym wynagrodzeniem.
 16. Organizowanie, nadzór nad wykonawstwem i rozliczanie robót remontowych na nieruchomości wspólnej za oddzielnym wynagrodzeniem, po zleceniu przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
 17. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz archiwizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 18. Organizowanie, na zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, okresowych kontroli oraz przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne. Administrator może zlecić wykonanie tej usługi innym podmiotom lub wykonać je siłami własnymi za odrębnym wynagrodzeniem. O terminach decyduje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i ponosi odpowiedzialność za brak zlecenia przeglądów.

                         Załącznik nr 3                                                                                                   

WYNAGRODZENIA ROBÓT ZLECONYCH

1. Wynagrodzenie za wykonywanie bieżących konserwacji i napraw budynku, utrzymanie w sprawności instalacji wspólnych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z dostaw mediów  i z odbioru ścieków oraz napraw awaryjnych ustalone będzie miesięcznie, jako iloczyn faktycznie przepracowanych godzin i ustalonej stawki roboczogodziny brutto z narzutami kosztów i zysku:
      a) za bieżące konserwacje i naprawy - 26,00 zł- / rbg.
      b) za roboty konserwacyjne niezbędne do wykonania w dni robocze od 15 00 do 22 00 stawka z pkt.a)   będzie zwiększona o 50%,
      c) przez faktycznie przepracowane godziny uznaje się sumę godzin na wykonanie zlecenia obejmującą godziny faktycznie przepracowane na obiekcie, godziny wykonania  warsztatowego oraz dolicza się 1 godzinę /pracownika z tytułu dojazdu ( dojścia) do obiektu przy robotach konserwacyjnych.
      d) materiały zużyte do eksploatacji rozliczane będą wg faktycznego zużycia i średniej ceny określonej w publikacji Sekocenbud w danym kwartale. Materiały nie wyszczególnione w Sekocenbudzie rozliczane będą wg faktur. Do materiałów będą doliczane koszty zaopatrzenia.
2. Wynagrodzenie za jednorazowy roczny przegląd techniczny budynku (z wyjątkiem oddzielnie zlecanych przeglądów kominiarskich, szczelności instalacji gazowej, instalacji elektrycznej) zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów eksploatacyjnych, wraz z sporządzeniem wymaganego przepisami protokołu z kontroli (ustalane przed przystąpieniem do prac).
3. Wynagrodzenie za wykonywanie okresowych (wg przepisów), pomiarów i badań instalacji gazowej, elektrycznej, instalacji odgromowej i przeglądów kominiarskich ustalane będzie przed przystąpieniem do robót w oparciu o uzyskane oferty (ustalane przed przystąpieniem do prac).
4. Za świadczenie gotowości Pogotowia Technicznego
5. Wynagrodzenie za zlecony nadzór inspektorski dotyczący robót ogólnobudowlanych wykonywanych z  funduszu remontowego (ustalone będzie przed przystąpieniem do prac)

Do powyższych cen będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.